Klachtenregeling

KDV/ BSO De Tweeberg heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokken(leidster). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.

Interne klachtenafhandeling

Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de Anja Crombach en/ of Debbie Kreemers.  Zij zijn te bereiken per email: info@kinderdagverblijfdetweeberg.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.  Ook zal de klacht door Anja Crombach en/ of Debbie Kreemers gedocumenteerd en het vervolg zal worden vast gelegd.

Download het regelement voor interne klachtenregeling.
Download het formulier voor klachtenregeling.

Externe klachtenafhandeling

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag: www.klachtloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie via www.degeschillencommissie.nl